Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Sidan förklarar kortfattat webbplatsens övergripande struktur och vilka program man behöver för att få tillgång till informationen på webbplatsen. Sidan förklarar även hur man ändrar textstorlek och använder eventuella snabbkommandon.

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress 571 80 NÄSSJÖ

Besöksadress Rådhusgatan 28

Telefon 0380-51 80 00

E-postadress kommunstyrelsen@nassjo.se

Organisationsnummer 212000-0548

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Behandling av personuppgifter

Av bestämmelserna i personuppgiftslagen, PUL, (1998:294 framgår hur personuppgifter får hanteras.

Personuppgiftansvarig

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för behandling av personuppgifter är Barn- och utbildningsnämnden, Nässjö kommun, 571 80 NÄSSJÖ, 0380-51 80 00.

Behandling av personuppgifter

Ändamål för behandling

Barn-och utbildningsnämndens behandlar föräldrars och barns personuppgifter för administration inom förskole- och fritidsverksamhet. De personuppgifter som registreras är namn på barn och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, personnummer och liknande uppgifter. Ändamålet med behandlingen är att digitalt förenkla och förbättra handteringen av de uppgifter som behövs för verksamheten samt erbjuda självservice till vårdnadshavare via Internet.

Personuppgifter som lämnas används också för administration, kontroll och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärenden. Uppgifterna används bland annat som grund för fakturering av barnomsorgsavgifter. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik.

Överföring av personuppgifter

E-legitimationer och andra handlingar kan lämnas ut när en förlitande part ska kontrollera att elektroniska handlingar som du har undertecknat är äkta och att e-legitimationen inte är spärrad samt för att förlitande parter i övrigt ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationen har använts. Detta innebär att även uppgifter om personnummer och banktillhörighet kan komma att lämnas ut och att uppgifterna kan komma att lämnas till utlandet, s.k. tredje land, för kontroller där av handlingar m.m.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

Barn- och utbildningsförvaltningen är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Nässjö kommun, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Behandling hos annan

Leverantören av IT-systemet, IST, är personuppgiftsbiträde och svarar för den tekniska hanteringen av personuppgifterna i systemet. Som personuppgiftsbiträde har IST skyldigheter som säkerställer att hanteringen hos dem följer personuppgiftslagens regler och utbildningsnämndens instruktioner om bland annat tillåtet ändamål och säkerhet vid behandlingen.

Regler för E-tjänsten

Genom användandet av E-tjänsten accepterar och godkänner användaren att:

- Omedelbart anmäla misstanker om att kontot används av annan person.

- De handlingar och åtgärder som sker som inloggad i systemet är juridiskt bindande på samma sätt som en underskriven handling.

- De uppgifter som lämnas ska vara sanningsenliga.

Användaren förbinder sig även att vid godkännande av placering i förskola eller fritidshem:

- Betala avgift enligt vid varje tillfälle gällande regler.

- Uppsägningstid finns och avgift ska betalas även under uppsägningstiden.

- Följa övriga av kommunens regler gällande regler och avgifter gällande förskola och fritidshem